Gasdetectie

Bij industriële processen stijgt het gebruik en de productie van bijzonder gevaarlijke stoffen alsmaar meer, in het bijzonder licht ontvlambare, toxische en zuurstofgassen.

Dat dergelijke gassen af en toe vrijkomen, is quasi onvermijdelijk. Maar dit houdt uiteraard een potentieel gevaar in, zowel voor de medewerkers als de omwonenden. Wereldwijde incidenten met verstikkingen, explosies en dodelijke ongevallen herinneren ons constant aan dit probleem. Daarom bestaat er in de meeste bedrijfstakken een veiligheidsplan om de risico’s voor het personeel en de fabriek onder controle te houden. Het gebruik van vroege waarschuwingssystemen zoals gasdetectoren is daar een belangrijk onderdeel van. Ze geven alleszins meer tijd om correctieve of beschermende maatregelen te nemen.

Voor de normen in verband met gas detectietoestellen verwijzen we naar de datasheets van de betreffende toestellen. Een opsomming van alle van toepassing zijnde normering is weinig relevant en zou ons te ver leiden.

Brand
Explosie
Verstikking
Vergiftiging
Draeger